Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden en Copyright

Werkgroep Eigen Zaadteelt

Nonnenstraat 19
2800 Mechelen

Disclaimer

Door uw toegang tot deze website en zijn pagina’s, aanvaardt U de hieronder omschreven termen en voorwaarden. Indien U deze niet aanvaardt, gelieve dan niet verder door te gaan in deze website en zijn pagina’s.

Ontvangen informatie

De Werkgroep Eigen Zaadteelt respecteert alle bepalingen van de Belgische wetgeving van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierin begrepen het recht tot herziening en verbetering ervan voor elke bezoeker van deze website. Bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Federale Overheid. (wet van 8 december 1992).

Waarborgen

Alle informatie en materialen, met inbegrip van de teksten, grafieken, links en andere gegevens, zoals beschreven op deze website worden ter beschikking gesteld als dusdanig en volgens de beschikbaarheid. De Werkgroep Eigen Zaadteelt geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie en deze materialen en verwerpt uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor wat betreft fouten of weglatingen in deze informatie en materialen.
In verband met de informatie en de materialen wordt geen enkele waarborg gegeven, noch stilzwijgend, noch uitdrukkelijk, noch wettelijk, inbegrepen maar niet beperkt tot de waarborgen van niet-aantasting van de rechten van derden, van titels, van verhandelbaarheid, van gepastheid voor een bepaald doel of vrijwaard van computervirussen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Werkgroep Eigen Zaadteelt kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe schade, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijf)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit een fout, veroorzaakt door het gebruik van de website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, zelfs indien de verantwoordelijken van de Werkgroep Eigen Zaadteelt gewaarschuwd werden voor deze schade.
Hyperlinks naar andere internetsites zijn op uw eigen risico; de inhoud, nauwkeurigheid, uitgedrukte meningen en andere links voorzien door deze sites werden niet onderzocht, nagekeken noch doorgelicht of ondersteund door de Werkgroep Eigen Zaadteelt.

Gebruik van informatie

De informatie opgenomen in deze pagina’s – en de termen, voorwaarden en beschrijvingen welke voorkomen – zijn onderhevig aan wijzigingen.

Copyrights

Copyright © 2010-2016, Werkgroep Eigen Zaadteelt.
Alle vermelde producten en bedrijfsnamen worden enkel gebruikt voor identificatiedoeleinden